Základní škola Polná

Škola pro všechny

Zaměření školy

Škola pro všechny

 • pro žáky z Polné i ze spádových obcí v okolí
 • pro žáky dojíždějící: úprava rozvrhu hodin navazující na jízdní řády autobusů, péče o žáky před a po vyučování ve školní družině a školním klubu
 • pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami: kombinace skupinové a individuální integrace s upravenými vzdělávacími plány podle individuálních potřeb jednotlivců, odborná připravenost pedagogických pracovníků, speciální pedagog, dyslektická a logopedická péče s počítačovou podporou, úzká spolupráce se školními poradenskými zařízeními
 • pro žáky jiných národností: školený pracovník pro výuku českého jazyka cizinců, jejich plynulé začleňování do třídních kolektivů, využití dosavadních zkušeností
 • pro žáky mimořádně nadané: široká nabídka volitelných předmětů, individuální přístup s nabídkou učiva podle zájmu a talentu, intenzivní práce se žáky v málo početných skupinách, příprava a zajištění účasti na přehlídkách, olympiádách a soutěžích
 • pro žáky se zájmem o studium jazyků: nabídka čtyř dalších jazyků – angličtina, němčina, francouzština a ruština, výuka podporovaná studijními výjezdy do zahraničí a recipročními návštěvami v partnerských školách, výuka v odborných pracovnách
 • pro žáky se zájmem o přírodu a ekologii: nabídka volitelných předmětů s přírodovědným zaměřením, práce zájemců v Klubu Pampeliška s dlouholetou úspěšnou tradicí, možnost zapojení do regionálních projektů, práce na vlastních zájmových projektech, možnost setkávání se s dětmi stejného zaměření na celonárodních přehlídkách, odborné vedení vysoce kvalifikovanými pedagogy, výuka v odborných pracovnách a s počítačovou podporou
 • pro žáky se zájmem o rozvoj tvořivých schopností: volitelné předměty s praktickým zaměřením na zdravý životní styl a manuální zručnost, práce s informačními technologiemi, pěvecké sbory
 • pro žáky, jejichž rodiče chtějí být „u toho“: možnost využít dny otevřených dveří, pravidelné informace o dění ve škole na webových stránkách školy, v Polenském zpravodaji, informační bulletin pro rodiče, možnost spoluúčasti na studijních výjezdech, konzultace s vedením školy a výchovnou poradkyní každý týden, fungování školské rady
 • pro celoživotní vzdělávání učitelů: kurzy ICT, jazykové kurzy, jednorázové vzdělávací akce z oblasti pedagogiky a psychologie, studijní zahraniční výjezdy organizované školou

Vzdělávací obsah

Grafické znázornění vzdělávacího obsahu základní školy v Polné

 

ZŠ Polná se rozvíjí třemi základními směry, všechny jsou orientované na využití v praktickém životě. V těchto třech směrech může škola nabídnout kromě základního vzdělávání svým žákům také nadstandard. Výuka probíhá v dobře vybavených odborných pracovnách s počítačovou podporou, navazuje na ověřený a vyzkoušený alternativní způsob výuky.

Jazyková oblast – „červené lístky“

Do této oblasti patří:

 • péče o český jazyk v doporučeném počtu hodin po celou školní docházku
 • výuka angličtiny od třetího ročníku
 • druhý cizí jazyk (od 7. ročníku dle výběru z německého, francouzského, ruského jazyka)

Do jazykové oblasti jsou dále zahrnuty vyučovací předměty Člověk a společnost (dějepis a výchova k občanství na druhém stupni) v doporučeném počtu hodin, které rovněž bohatě rozvíjejí komunikativní kompetence žáků.

Pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami je připravována výuka českého jazyka podle individuálních potřeb každého žáka. Na doporučení školního poradenského zařízení jsou tito žáci v péči speciálního pedagoga vzděláváni podle schválených individuálních vzdělávacích plánů.

Oblast přírodovědná – „modré lístky“

Vedle základních předmětů této oblasti matematika, fyzika zeměpis, chemie na druhém stupni v doporučeném počtu hodin a předmětů prvouka, přírodověda a vlastivěda na 1. stupni je tato oblast navíc doplňována řadou zájmových aktivit Klubu Pampeliška, který ve škole dlouhodobě úspěšně pracuje.

I zde myslíme na žáky se zdravotním postižením v hodinách matematiky s výukou podle individuálního vzdělávacího plánu.
Předmět Informační a komunikační technologie zařazený do 5. a 6. ročníku jako povinný prostupuje všemi oblastmi.

Oblast tvořivých a pohybových činností – „žluté lístky“

Nejvíce zaujme žáky manuálně zručné, pohybově, výtvarně nebo hudebně nadané.

Tato oblast zahrnuje předměty pracovní činnosti, tělesnou, výtvarnou a hudební výchovu.


Přidáno 28. 7. 2015, autor: J4W Admin

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru

loader Načítám...
 • Podpořil Kraj Vysočina
 • Podpořil Kraj Vysočina
Ikona kontaktKontakt

Poděbradova 79 Polná 588 13

 • Telefon
  • 567 212 404
  • 567 212 405
 • Mobil
  • 601 560 677
  • 702 150 686
 • E-mailzakladni.skola@polna.cz
 • ID datové schránky: vpvp9iz
 • IČ: 48461539 
 • ČÚ: 792903514/0600

Komenského 118Polná 588 13

 • Telefon 567 212 223
 • Mobil 702 151 685

Školní jídelna 567 212 244 Mobil 702 150 684

ČÚ: 10006-792903514/0600

Školní družina Alena Vlachová Tel. 567 222 044

Mobil:

 • 722 317 579
 • 727 892 857
 • 602 886 572